במידה ואינכם מרוצים מהרכישה, הנכם רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 “חוק הגנת הצרכן”.
להלן תמצית כללי ביטול העסקה, ניתן למצוא את כללי הביטול בפירוט בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.

ביטול עסקה מצד המזמין

1. ביטול הזמנת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח  

1.1   הלקוח מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם “מוצרי מדף” ולכן הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
1.2   מוצרים אלו אינם ניתנים להחזרה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב”חוק המכר”
1.3   מיד עם קבלת המוצר, חלה חובה על הלקוח לבדוק אותו ובמידה של אי התאמה עליו להודיע לאתר, אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected] כי קיימת אי התאמה, ועליו לצרף אסמכתאות התומכות בטענתו. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר, מבטלת את זכות הלקוח לקבל החזר כלשהוא והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר. 
1.4  רק לאחר קבלת המוצרים שהוזמנו בחזרה, יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו, דמי המשלוח לאיסוף ההחזרה ועלות עמלת הסליקה (אם הרכישה בוצעה בשיטה זו).

ביטול עסקה על מוצרי מדף 

א. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
ב. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected]
ג. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
ד. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ללא שימוש באריזתו המקורית ללא פגם.
ה. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. .
החזרת המוצר לכתובת בעל האתר היא באחריות הלקוח (ההחזרה תתבצע לכתובת בעל האתר ע”י הלקוח או חברת שליחויות) תוך 21 יום ממועד קבלת המוצר ועל חשבונו.
למען הסר ספק בעת ביטול העסקה, גם אם המוצר נשלח במשלוח חינם, התשלום על החזרת המשלוח הוא באחריות הלקוח.
 
 
 

 ביטול עסקה מצד בעלי האתר

א. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
ד. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
נזקים שנגרמו למוצר
על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר אשר בגללה ביטלתם את ההסכם.